Strona główna / Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1
do Rozporządzenia nr 2/2020
 Dyrektora GOK  w Herbach

Regulamin organizacyjny
Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach

 

I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny określa organizacje i zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach, zwanego dalej GOK oraz niektóre elementy porządku wewnętrznego.

II. Cele i zadania

 1. GOK wykonuje zadania wynikające ze statusu i rocznych planów  działalności.
 2. Celem działalności GOK jest upowszechnianie i rozwój kultury oraz ożywianie lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych.
 3. Do szczegółowego zakresu działania GOK należy:
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedza i sztuką;
  • koordynacja i organizacja gminnych i lokalnych imprez kulturalno – rekreacyjnych;
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
  • tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego
  • koordynacja inicjatyw kulturalnych;
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, udostępnianie oraz ochrona dóbr kultury;
  • ścisła współpraca z zespołami artystycznymi oraz zespołami i twórcami ludowymi działającymi na terenie gminy;
  • zapewnienie zespołom i twórcom możliwości szerokiej prezentacji swoich umiejętności poprzez występy, wystawy
  • współpraca z innymi placówkami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury i rozwoju kulturalnych potrzeb społeczeństwa
  • organizacja wypoczynku letniego i zimowego
  • kreowanie walorów turystycznych gminy i jej promocja

 

III. Organizacja wewnętrzna

 1. GOK-iem kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za prace powierzonej mu instytucji oraz uzyskiwane przez nią wyniki.
 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za:
  • pełną realizację podstawowych celów i zadań;
  • majątek GOK;
  • realizację budżetu GOK;
  • sprawy kadrowe;
  • odpowiedni dobór pracowników;
  • zgodność podejmowanych decyzji z prawem.
 3. Ustala się następujące stanowiska pracy i ich wymiar:
  • Dyrektor – 1 pełny etat
  • Księgowy - 2/5 etatu
  • Instruktorzy – 2 etaty
  • Instruktorzy zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne ,
  • Pracownik gospodarczy – sprzątaczka ½  etatu

 

IV. Miejsce i czas wykonywania pracy w GOK

 

 1. Czas pracy pracowników GOK wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż trzymiesięczny.
 2. Rozkład pracy pracowników ustalany jest na okres nie krótszy niż 1 miesiąc .
 3. Pracownicy za pracę w niedzielę, święta i dodatkowe dni wolne od pracy  otrzymują w zamian dni wolne bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
 4. Ustala się godziny pracy GOK:
  • Poniedziałek 9:00 - 20:00
  • Wtorek 9:00 - 20:00
  • Środa 9:00 – 20:00
  • Czwartek 9:00 – 20:00
  • Piątek 9:00 – 19:00
  • Sobota 8:00 - 13:00
  •  Niedziela  w zależności od odbywających się imprez.
 5. W przypadkach uzasadnionych zajęcia programowe mogą odbywać się w innych godzinach.
 6. W przypadku zgłoszenia minimum 10 osób chętnych na jeden rodzaj zajęć z miejscowości o utrudnionej komunikacji, dopuszcza się możliwość ich realizacji w tej miejscowości.
 7. W sprawach przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków dyrektor dyżuruje w każdy piątek w od 12:00- 14:00.

 

V. Zakres obowiązków służbowych poszczególnych stanowisk pracy

 

 1. Obowiązki dyrektora:
  • przygotowuje plany działalności GOK oraz sprawozdania z ich wykonania
  • określa szczegółowy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników oraz nadzoruje należyte wypełnianie obowiązków służbowych i dyscypliny pracy;
  • przygotowuje w obowiązującym trybie instrukcje i zarządzenia wewnętrzne
  • podejmuje działania w celu pozyskania dodatkowych dochodów;
  • występuje w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań własnych;
  • przygotowuje akcje promocyjne związane z działalnością GOK Herby;
  • współdziała z jednostkami organizacyjnymi gminy i organizacjami społecznymi w celu upowszechniania kultury;
  • podejmuje decyzje dotyczące skarg i wniosków zgłaszanych przez korzystających z usług i pomieszczeń GOK Herby;
  • podejmuje inicjatywy w zakresie coraz pełniejszej realizacji zadań merytorycznych i organizacyjnych;
  • informuje organizatora o zasadniczych sprawach GOK;
  • organizuje pracę, kieruje jego bieżącymi sprawami oraz reprezentuje je na zewnątrz;
  • chroni mienie, przestrzega zasady oszczędnego i efektywnego gospodarowania oraz przepisów bhp oraz p-poż.; kierowanie ewidencją czasu pracy;
  • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych;
  • rozliczanie przepracowanych godzin i dni ustawowo wolnych od pracy, dyżurów i wyjść prywatnych;
  • ustalanie z zatrudnionymi spraw związanych z czasem wolnym od pracy, urlopami i zwolnieniami lekarskimi, opracowywanie korzystnych planów urlopowych;
  • nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracowników;
  • wykonuje inne czynności zlecone przez organizatora;
 2. Obowiązki Księgowego:
  • prowadzi sprawy finansowo - księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • planuje dochody i koszty prowadzenia działalności oraz sporządza inne plany finansowe;
  • przygotowuje faktury i rachunki do rozliczeń wewnętrznych i zewnętrznych;
  • prowadzi ewidencję wszystkich faktur oraz rachunków;
  • sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją budżetu GOK w Herbach;
  • sprawuje kompleksowy nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;
  • współpracuje ze Skarbnikiem Gminy;
  • ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS, Urzędem Skarbowym, odbiorcami i dostawcami i innymi kontrahentami;
  • wykonuje inne zadania powierzone mu przez dyrektora.
 3. Czynności pracy stanowisk z zakresu kultury:
  • podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności kulturalnej;
  • prowadzenie kół zainteresowań;
  • merytoryczne nadzorowanie pracy funkcjonujących w GOK kół zainteresowań i amatorskiego ruchu artystycznego;
  • wspomaganie tworzenia planu pracy;
  • prowadzenie działań zmierzających do wdrożenia nowych form upowszechniania kultury, organizowania nowych sekcji i kół zainteresowań;
  • organizowanie wystaw, pokazów, konkursów, przeglądów itp.;
  • prowadzenie dokumentacji pracy w tym dzienników zajęć zespołów;
  • przygotowywanie materiałów do konkursów, przeglądów, wystaw organizowanych na terenie GOK i poza nim;
  • opracowywanie materiałów popularyzujących działalność GOK (plakaty, informatory, foldery, ogłoszenia );
  • współpraca z innymi ośrodkami kultury i instytucjami, placówkami oświatowymi, organizacjami w zakresie upowszechniania kultury;
  • realizacja zadań wynikających z planów i scenariuszy imprez;
  • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • rejestracja korespondencji wpływającej i wychodzącej.
 4. Obowiązki pracownika gospodarczego - sprzątaczki:
  • utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków przeznaczonych do sprzątania,
  • zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego
  • nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracowników,

VI. Organizacja zajęć oraz zespołów

 1. Poszczególne zajęcia, warsztaty działają w oparciu o Regulamin zajęć/warsztatów.
 2. Instruktor jest odpowiedzialny za przebieg zajęć oraz prowadzenie dokumentacji i przedkładanie jej dyrektorowi do zatwierdzenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach działalność zajęć/warsztatów może zostać zawieszona.
 4. Rozliczenie pracy instruktorów następuje na podstawie umów cywilnoprawnych po zatwierdzeniu ilości godzin przeprowadzonych w Dzienniku Zajęć lub w ewidencji zajęć.

VII. Postanowienia końcowe

Zmiany Regulaminu organizacyjnego następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Magdalena Czudaj
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 2 549
Opublikował: Magdalena Czudaj
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry