Strona główna / Statut GOK

Statut GOK

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HERBACH
z siedzibą w Herbach przy ul. Lublinieckiej 31

.

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Herbach, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury prowadzącą podstawową działalność w zakresie upowszechniania i ochrony kultury.
 2. Ośrodek działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa jak i niniejszego statutu.
 3. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Herby.

§2.

 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Herbach przy ul. Lublinieckiej 31.
 2. Terenem działania Ośrodka jest gmina Herby.
 3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Ośrodek może działać również na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

§3.

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§4.

Ośrodek jest pracodawcą dla pracowników Ośrodka w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

ROZDZIAŁ 2.
CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA OŚRODKA

§5.

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Herbach ma charakter wielofunkcyjnego ośrodka aktywności kulturalnej, który prowadzi działania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i upowszechniające różne dziedziny kultury i sztuki profesjonalnej oraz amatorskiej.
 2. Nadrzędnym celem działań Ośrodka jest kształtowanie wzorów życia kulturalnego oraz przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, realizowane poprzez przeprowadzenie działań określonych w §6.

§6.

1. Do podstawowych działań Ośrodka należą:

  1. stworzenie warunków umożliwiających mieszkańcom realizowanie ich potrzeb kulturalnych,
  2. rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców,
  3. szeroko pojęta edukacja kulturalna mieszkańców i przygotowanie ich do odbioru dzieł sztuki, wyrabianie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw wobec zjawisk kulturalnych, organizowanie działań popularyzujących różne dziedziny kultury i sztuki,
  4. stworzenie warunków dla amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego w ramach utworzonych w Ośrodku kół, klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych form artystycznych,
  5. utrwalenie w społeczeństwie dziedzictwa i tradycji kultury, także kultury ludowej, upowszechnianie humanistycznych treści kultury narodowej,
  6. prowadzenie impresariatu artystycznego,
  7. organizowanie różnorodnych zajęć dla odbiorców wszystkich grup społecznych i wiekowych służących rozwojowi i pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej,
  8. organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych i innych na terenie gminy Herby,
  9. działalność instruktażowa i metodyczna,
  10. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z upowszechnianiem i promocją Gminy Herby,
  11. współdziałanie z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa,
  12. organizacja i współorganizacja imprez państwowych, gminnych, religijnych, okolicznościowych, rodzinnych, charytatywnych.

§7.

 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, polega na:
  1. wynajmowaniu pomieszczeń,
  2. prowadzeniu małej gastronomii,
  3. prowadzeniu drobnego handlu,
  4. działalności wydawniczej i sprzedaży własnych wydawnictw,
  5. obsłudze technicznej różnych imprez,
  6. świadczenie usług kserograficznych,
  7. prowadzenie zajęć nauki języków obcych,
  8. świadczenie usług plastycznych, fotograficznych, filmowych, reklamowych, szkoleniowych i rozrywkowych,
  9. prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu audiowizualnego i innego,
  10. sprzedaży biletów na imprezy własne.

ROZDZIAŁ 3.
GOSPODARKA FINANSOWA

§8.

 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§9.

 1. Źródłami środków finansowych są:
  1. dotacje z budżetu gminy
   • podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
   • celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
   • celowe na realizację wskazanych zadań i programów.
  2. dotacje z innych źródeł;
  3. przychody z odpłatnej działalności kulturalnej;
  4. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  5. inne źródła dozwolone prawem.

ROZDZIAŁ 4.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§10

 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz oraz posiada obowiązki i uprawnienia pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 3. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
 4. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora bądź osoby przez niego upoważnionej oraz głównego księgowego.
 5. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Herby, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz 862).
 6. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w regulaminie organizacyjnym wprowadzonym w drodze zarządzenia w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

ROZDZIAŁ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11.

 1. Przekształcenie, podział i likwidacja Ośrodka mogą być dokonane przez organizatora na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Status Ośrodka nadawany jest uchwałą Rady Gminy Herby.
 3. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Magdalena Czudaj
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 2 344
Opublikował: Magdalena Czudaj
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry